การใช้เทคนิค Deep Learning ในการวัดค่า Cardiothoracic ratio และ วินิจฉัยสภาวะความผิดปกติของหัวใจ

อัลกอรึทึมที่ทำการวัดอัตราส่วนความกว้างของหัวใจเทียบกับปอด (Cardiothoracic ratio) จากภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวง เพื่อใช้ในการวินิจฉัยสภาวะผิดปกติของหัวใจ หรือ หัวใจโตนั่นเอง เราประยุกต์ใช้เทคนิคของโมเดล Deep Learning ที่มีพื้นฐานมาจากโมเดลของ U-Net เพื่อทำการ segment ปอดกับหัวใจจากภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกก่อน และคำนวณหาอัตราส่วนความกว้างของหัวใจเทียบกับปอด โมเดลได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญรังสี สามารถวัดและคำนวณผลลัพธ์ได้แม่นยำถึง 80% โดยที่แพทย์ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องปรับแก้หรือคำนวณใหม่อีกรอบ ซึ่งโมเดลนี้จะช่วยลดงานแพทย์ได้มากและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแพทย์ รวมถึงความเร็วและความถูกต้องที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม